رویکرد ما

رویکرد دژان

هلدینگ دژان با گردهمآیی گروه های متعدد با ظرفیت ها و خدمات متفاوت و اهداف مشترک ایجاد شده است. نوآوری، اصالت، توجه به سبک زندگی در طراحی و ساخت، توسعه و تبلور بناهایی با بیان معماری معاصر و مدرن،  توجه ویژه به معماری سبز، تلاش در احیای مفاهیم منطبق با نیاز واقعی انسان امروز مانند همجواری با طبیعت، احیای مفهوم محله و همسایگی در شهرک های مدرن مسکونی، بازتعریف حیاط و فضا های باز در مجتمع های مسکونی، تعادل در اجزای نظام معماری، ایجاد شاخص کیفیت خانه و بنا، توجه به کیفیت به جای مساحت، روحیه غیر تاجر مآبانه مدیر و همکاران و اعضای این خانواده مهمترین معرف های دیدگاه و آینده نگری “گروه دژان” است.